Samtale Psykoterapi & Samtalsstöd - Metod

Psykoterapeutisk metod

Den psykologiska vetenskapen är i ständig utveckling. Genom kliniskt arbete och forskning kan tidigare behandlingserfarenheter vederläggas. Samtidigt växer ny kunskap och nya teorier fram som utvecklar dagens evidensbaserade psykoterapeutiska behandlingsmetoder. Jag är angelägen om och följer denna utveckling bl.a. genom att delta i aktuella och nyorienterande utbildningar, i handledning och är också aktiv i olika nätverk.

Samstämmighet råder inom psykoterapiforskningen om att det som är mest avgörande för ett gott utfall i psykoterapi är relationen och alliansen, d v s det personliga mötet mellan patient och psykoterapeut oavsett vilken psykoterapeutisk metod som utövas.

Min teoretiska förankring är integrativ, vilket betyder att jag utbildat mig inom flera olika psykologiska teorier/metoder. Dessa vävs samman och kommer dig till del i det terapeutiska mötet. Jag utgår från såväl relationella, kognitiva, beteendeterapeutiska, psykodynamiska och existensiella teorier. Syftet är att kunna möta var och en som söker mottagningen för psykoterapeutisk hjälp på allra bästa sätt.

Grunden för mitt arbete är min helhetssyn på människan som en aktiv och kompetent, kännande, tänkande och handlande varelse. I samtalen utgår vi från dig dina behov och resurser, vi arbetar med dina erfarenheter, upplevda svårigheter, brister och din förmåga. Helheten d v s individens psykiska, fysiska, sociala och existensiella behov är naturligt i fokus. Vi människor befinner oss i ständig relation och utveckling i förhållande till vår omgivning. Detta sammanhang vår omvärld, vilken vi är en del av påverkar oss i vår vardag och livssituation.

Mitt arbetssätt präglas av respekt för var och en i mötet med er som par. Tillsammans kan vi i samtalen arbeta för dig, med dina livsfrågor, det stöd och den förändring du/ni behöver.